17.01 ПОДАТКОВА І РЕГУЛЯТОРНА ЗВІТНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЗА 2019 РІК З УРАХУВАННЯМ НОВИХ ВИМОГ ЩОДО СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. ТАКСОНОМІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ

17.01 ПОДАТКОВА І РЕГУЛЯТОРНА ЗВІТНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЗА 2019 РІК З УРАХУВАННЯМ НОВИХ ВИМОГ ЩОДО СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. ТАКСОНОМІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ

 Програма семінару:

 1. Нормативні зміни щодо звітності старховиків до Нацкомфінпослуг.
 2. Нормативні зміни порядку подання страховиками до Нацкомфінпослуг звітності і їх відображення на звіті.
 3.  Щодо нових нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.
 4. Підготовка до виконання нормативів достатності та диверсифікованості активів.
 5.  Нова методика формування резервів для нон-лайф.
 6. Виконання вимог Ліцензійних умов у частині дотримання фінансових нормативів, розкриття інформації та  подання звітних даних.
 7. Визначення страхових зобов’язань відповідно до МСФЗ та особливості відображення їх у фінансовій та регуляторній звітності страховика.
 8.  Особливості розміщення коштів страхових резервів з урахуванням вимог законодавства та принципів МСФЗ.

ХРИСТОЛЮБСЬКА Ю. П. —  керівник підрозділу Національної комісії, що здійснює державне  регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

 

ІІ.  Податок на прибуток.

 1. Подання декларації з податку на прибуток за 2019 рік.
 2. Коригування фінансового результату на суми резервів. Борги безнадійні та сумнівні. Резерви страхових компаній.
 3. Особливості нарахування податкової амортизації.
 4. Особливості визначення різниць по фінансовим операціям.
 5. Облік операцій з цінними паперами.
 6. Зв’язок витрат з господарською діяльністю.
 7. Підтвердження операцій первинними документами.
 8. Особливості оподаткування страхової діяльності.
 9. Визначення роялті та операцій з нематеріальними активами. Особливості обліку.

10.Актуальні питання трансфертного ціноутворення.

11.Відносини з неприбутковими організаціями.

12.Виправлення помилок за минулі періоди.

13.Проблемні питання оподаткування доходів нерезидентів (репатріація).

14.Відповіді на важливі питання оподаткування податком на прибуток.

15.Зміни та очікувані зміни до Податкового кодексу щодо податку на прибуток.

 

представник Державної фіскальної служби України.

 

ІІІ. Податок на прибуток. Таксономія фінансової звітності за МСФЗ.

 1.  Недостовірність даних бухгалтерського обліку страхової компанії за звітний період 2019 року та її наслідки для складання:

— податкової декларації з податку на прибуток (накази Мінфіну України від 20.10.2015 № 897 та від 02.06.2015 р. № 524);

— звітних даних страховиків (наказ Нацкомфінпослуг від 03.02.2004 № 39 зі змінами від 04.09.2018  № 1521);

 1.  Зміни та уточнення в Податковому кодексі з 1 січня 2019 року згідно із Законом від 23.11.2018 N 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»:

— нова різниця для коригування фінансового результату до збільшення при перевищенні виплат (винагород) страховим посередникам понад встановлений норматив витрат на будь-які виплати (винагороди) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування

— нарахування амортизації та коригування фінансового результату до оподаткування на амортизаційні відрахування;

— уточнення щодо визначення різниці, передбаченої пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 ПКУ.

 1.  Облік фінансових, інвестиційних та інших доходів від операційної діяльності страховика.
 2.  Витрати страховика на здійснення страхової діяльності та їх вплив на податковий облік.
 3. 5. Таксономія фінансової звітності за МСФЗ.
 4.  Розподіл доходів та витрат страховика, визначених за правилами міжнародних стандартів фінансової звітності, з метою відображення в декларації з податку на прибуток та застосування ставок: 0, 3 та 18 відсотків відповідно до умов Податкового кодексу.
 5.  Вимоги щодо документального оформлення господарських операцій для відображення в бухгалтерському обліку страховика та формування фінансового результату до оподаткування у зв’язку із використанням у господарській діяльності:

— документів в електронній формі;

— договорів страхування, які можуть бути визнаними недійсними.

 1.  Різниці для коригування фінансового результату до оподаткування у зв’язку із різними підставами для визнання дебіторської заборгованості безнадійною в податковому та бухгалтерському обліку.
 2. Коригування бухгалтерської амортизації з урахуванням правил, встановлених Податковим кодексом, в тому числі щодо об’єктів основних засобів, за якими:

— здійснюється ремонт, реконструкція, модернізація, добудова, дообладнання тощо;

— не призначено використання в господарській діяльності:

— нараховується прискорена амортизація.

10.Податкові наслідки зміни в бухгалтерському обліку справедливої вартості інвестиційної нерухомості.

11.Окремий податковий та бухгалтерський облік операцій з цінними паперами:

— коригування бухгалтерського фінансового результату;

— визначення фінансового результату в додатку ЦП.

12.Відображення в додатку РІ до декларації різниць для коригування фінансового результату до оподаткування страховика за 2019 рік.

13.Оподаткування страхового відшкодування, що здійснюється страховиком за договорами обов’язкового та/або добровільного страхування.

 

ЗАЦЕРКОВНА Т. М. — заслужений економіст України, директор аудиторської фірми, сертифікований  фахівець з МСФЗ.

 

ІV. Особливості виконання страховиком функцій податкового агента щодо нарахувань та виплат доходів на користь фізичних осіб у 2019 році.

 1. Новації в оподаткуванні податком на доходи та військовим збором з 1 січня 2019 року:
 2. Розміри окремих неоподатковуваних виплат на користь фізичних осіб з 1 січня 2019 року:

— нецільова матеріальна допомога;

— подарунки;

— витрати на навчання;

— допомога на

— податкова соціальна пільга тощо.

 1. Виплата фізичній особі страхового відшкодування за пошкоджене застраховане рухоме майно:

— підстави для невключення до оподатковуваного доходу;

— перелік підтверджуючих документів та правильність їх оформлення;

— відображення в податковому розрахунку за ф. 1ДФ, в тому числі якщо страхове відшкодування перераховане на поточний рахунок виконавця ремонтних робіт.

 1. Особливості оподаткування страхової виплати на користь фізичної особи за договором страхування життя, іншого ніж довгострокове (в тому числі добровільного медичного страхування), у разі настання страхового випадку.
 2. Оподаткування одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя на користь застрахованої особи, що дожила до закінчення терміну договору.
 3.  Податкові наслідки для страхувальника та страховика при достроковому розірванні страхувальником договору довгострокового страхування життя.
 4. Оподаткування суми страхової виплати за договором довгострокового страхування життя, отриманої фізичною особою – вигодонабувачем (спадкоємцем) у разі смерті застрахованої особи.
 5.  Особливості застосування підвищувального коефіцієнта по негрошових доходах фізичної особи:

— подарунки, додаткові блага;

— витрати на добровільне страхування найманих працівників;

— витрати на відрядження.

 1.  Умови, за яких вартість товарів (робіт, послуг), наданих фізичній особі податковим агентом, не відноситься до додаткового блага.

10.Компенсації та відшкодування, виплачені роботодавцем працівнику за товари (роботи, послуги), в тому числі:

— відшкодування вартості проживання та проїзду;

— компенсація за оренду обладнання транспорту та пально-мастильні матеріали;

— вартість путівок на відпочинок, лікування та оздоровлення тощо.

11.Узагальнююча податкова консультація щодо оподаткування ПДФО і військовим збором суми доходу, виплаченого роботодавцем працівнику за товари (роботи, послуги), що були придбані таким працівником за рахунок власних готівкових коштів (наказ Мінфіну України від 26.04.2019 № 181).

12.Податкові наслідки та ризики, які виникають, якщо найманий працівник, відряджений для виконання доручень податкового агента:

— порушує граничні строки подання звіту про використання коштів, наданих податковим агентом;

— не надає підтверджуючих документів або надає підтверджуючі документи, оформлені із порушенням   законодавства.

13.Умови для неоподатковуваного фінансування витрат на лікування (придбання ліків та медичних виробів) фізичної особи та членів її сім’ї.

14.Виконання функцій податкового агента при розрахунках за товари (роботи, послуги) з фізичними особами, які мають статус самозайнятих осіб:

— приватні підприємці на загальній та спрощеній системах оподаткування;

— особи, що здійснюють незалежну професійну діяльність.

15.Особливості нарахування податку на доходи фізичної особи-нерезидента та застосування угод про уникнення подвійного оподаткування.

16.Зміни та доповнення до переліку ознак доходів у податковому розрахунку за ф. 1 ДФ з 1 січня 2019 року.

17.Дотримання вимог щодо заповнення та подання податкового розрахунку за ф. 1 ДФ, в тому числі у випадках, якщо дохід нараховано та виплачено податковим агентом:

— в різних звітних кварталах;

— працівникам відокремленого підрозділу;

— працівнику за рішенням суду;

— померлому чи безвісно відсутньому працівнику тощо.

18.Вимоги щодо відображення військового збору в податковому розрахунку за ф.1 ДФ.

19.Особливості виправлення помилок у податковому розрахунку за ф.1 ДФ в залежності від звітного періоду їх виявлення.

20.Відповідальність податкового агента у випадках:

— нарахування доходу фізичній особі, в якої відсутній РНОКПП чи відмітка в паспорті;

— не нарахування чи несвоєчасного нарахування доходу фізичній особі;

— заниження суми оподатковуваного доходу;

— невідображення чи несвоєчасного відображення доходу в податковому розрахунку;

— самостійного виправлення помилок, допущених в податковому розрахунку за ф.1 ДФ.

21.Застосування граничних термінів щодо відповідальності податкового агента у випадках:

— нарахування пені на суми грошового зобов’язання;

— документальних перевірок контролюючих органів;

— самостійного виправлення помилок, допущених в податковому розрахунку за ф.1 ДФ.

 

       представник Державної фіскальної служби України.

Вартість семінару:  2597 грн.

17 січня, початок о 12.30

Семінар відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 16 А (ст.м. «Кловська»)

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:  (044) 222-82-37
              (099) 42-333-54