18.04 ПОДАТКОВА, ФІНАНСОВА ТА РЕГУЛЯТОРНА ЗВІТНІСТЬ КУА ТА ІСІ У 2018 р. ДОТРИМАННЯ ПРУДЕНЦІЙНИХ НОРМАТИВІВ. АНАЛІЗ ТИПОВИХ ПОМИЛОК

18.04   ПОДАТКОВА, ФІНАНСОВА ТА РЕГУЛЯТОРНА ЗВІТНІСТЬ КУА ТА ІСІ У 2018 р. ДОТРИМАННЯ ПРУДЕНЦІЙНИХ НОРМАТИВІВ. АНАЛІЗ ТИПОВИХ ПОМИЛОК

І.  Податкова звітність.

1.  Огляд змін, внесених Законом України від 07.12.2017 р №2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2018 році».

2.  Податковий статус інститутів спільного інвестування. Загальний підхід до оподаткування доходів ІСІ та інвесторів ІСІ.

3.  Оподаткування: одинарне, подвійне, нульове. Оподаткування дивідендів. Облік та оподаткування інвесторів ІСІ, які повинні застосовувати метод участі в капіталі.

4.  Визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток за даними фінансової звітності. Використання МСФЗ. Зміни в МСФЗ, що можуть вплинути на оподаткування (IAS 18 «Виручка», IAS 17 «Оренда»).

5.  Податкові різниці та облік відстрочених податків.

6.  Порядок подання податкової звітності в 2018 р. Врахування збитків в податковій декларації за 2018 рік.

7.  Фінансовий та податковий облік основних засобів. Визначення балансової вартості основних засобів та ліквідаційної вартості. Обліку невиробничих основних засобів. Облік ремонтів та інших поліпшень основних засобів. Фінансовий лізинг.

8.  Особливості податкового обліку роялті і інших операцій з нематеріальними активами ІСІ.

9.  Вплив переоцінок на капітал, фінансовий результат та оподатковуваний прибуток. Особливості використання МСФЗ 13 «Справедлива вартість» для оцінки різних категорій активів: основних засобів, цінних паперів, інвестиційної нерухомості. Переоцінка за справедливою вартістю та знецінення.

10. Впливу резервів на податковий облік. Особливості формування резервів фінансових установ. Активи, по яким формується резерв на знецінення.

11. Відмінність у правилах визначення сумнівної та безнадійної заборгованості для цілей податкового обліку.

12. Облік цінних паперів: відмінності в обліку цінних паперів, призначених до продажу чи до погашення, а також цінних паперів і корпоративних прав, що обліковуються за методом участі в капіталі. Використання суджень для обрання бізнес-моделі, за якою утримуються цінні папери. Новий порядок оподаткування цінних паперів.

13. Фінансовий та податковий облік процентів. Застосування правила «тонкої капіталізації». Рекомендації з уникнення «тонкої капіталізації». Визнання фінансових інструментів за справедливою вартістю. Вплив дисконтування на об’єкт оподаткування. Оподаткування поворотної фінансової допомоги.

14. Особливості застосування трансфертного ціноутворення в діяльності КУА та ІСІ.

15. Податок на додану вартість

15.1. Визначення бази оподаткування в окремих випадках

15.2. Особливості обчислення податку в разі здійснення імпорту товарів (послуг)

15.3. Рекомендації по веденню податкового обліку та організації реєстрації податкових накладних в єдиному реєстру

15.4. Практика електронного адміністрування ПДВ

15.5. Коди товарів і видів діяльності в податкових накладних. Блокування податкових накладних.

16. Особливості функціонування ІСІ, що здійснюють діяльність в сфері інвестування будівництва.

17. Особливості функціонування ІСІ, що використовується для структурування власності або внутришньогрупових фінансових операцій.

18. Особливості взаємовідносин ІСІ з нерезидентами. Оподаткування доходів нерезидентів. Визнання постійного представництва нерезидента.

19. Аналіз судової практики у спорах між інститутами спільного інвестування і органами Державної фіскальної служби.

20. Аналіз актуальних роз’яснень Державної фіскальної служби.

ОЛЕКСІЙ ШМАТКО – президент «Аксіома Консалтинг Груп», к.е.н., магістр права (Міжнародне податкове право, Лейденський університет, Нідерланди), сертифікований аудитор, сертифікований податковий консультант, має значний досвід роботи в підрозділах Державної фіскальної служби України;

II. Нові МСФО 9, МСФО 15 (вступили в силу з 01.01.2018 року).

1.  МСФО (IFRS) 9. Фінансові інструменти.

— Сфера застосування.

— Поняття бізнес-моделі і нова класифікація фінансових активів (правила реклассифікації).

— Оцінка фінансових активів і зобов’язань.

— Знецінення активів : модель очікуваних кредитних збитків.

— Вибуття фінансових активів.

— Визнання і оцінка фінансових зобов’язань.

— Розкриття інформації у тому числі у зв’язку з переходом на МСФО 9.

— Основні зміни в обліку хеджування.

2.  МСФО (IFRS) 15. Виручка за договорами з покупцями.

— Нова глобальна концепція обліку.

— Ідентифікація договору.

— Ідентифікація зобов’язань до виконання.

— Визначення ціни договору.

— Розподіл ціни операції.

— Виконання обов’язків до виконання.

— Витрати за договором.

— Спеціальні вказівки.

ТЕТЯНА ЗАЦЕРКОВНА — заслужений економіст України, директор аудиторської фірми, сертифікований фахівець з МСФЗ;

ІІІ.Фінансова та регуляторна звітність. Дотримання пруденційних нормативів.

1.  Результати вибіркового аналізу річної фінансової звітності та аудиторських висновків.

2.  Зауваження щодо відповідності фінансової звітності МСФЗ.

3.  Зміни у порядку розрахунку розміру власних коштів, що набули чинності з 01.02.2018. Розрахунок пруденційних нормативів для компаній з управління активами з урахуванням змін.

4.  Основні зміни в системі нагляду за дотриманням пруденційних нормативів компаніями з управління активами.

5.  Типові порушення та помилки при розрахунку пруденційних нормативів і поданні відповідної інформації до Комісії..

КАТЕРИНА РАФАЛЬСЬКА — директор департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку капіталу, та пруденційного нагляду НКЦПФР.

Вартість семінару:  2097 грн.

18 квітня, початок о 10.00

м. Київ, вул. Мечникова, 16 А (ст.м. «Кловська»)

Попередня  реєстрація  обов’язкова
 за тел:  (044) 222-72-37
              (099) 130-09-20
  або тут