20.07 ПОДАТКОВА, ФІНАНСОВА І РЕГУЛЯТОРНА ЗВІТНІСТЬ КУА ТА ІСІ ЗА І ПІВРІЧЧЯ. НОВА ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК. РОЗРАХУНОК ПРУДЕНЦІЙНИХ НОРМАТИВІВ

   Програма семінару: 

І. Податкова та фінансова звітність. Податок на прибуток.

1. Нова податкова декларація з податку на прибуток та додатки до неї.

2. Податковий статус інститутів спільного інвестування. Загальний підхід до оподаткування доходів ІСІ та інвесторів ІСІ. Концепція єдиного оподаткування прибутку.

3. Концепція визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток за даними фінансової звітності. Використання МСФЗ.

4. Зміни в МСФЗ, що можуть вплинути на оподаткування. IAS 18 «Виручка», IAS 17 «Оренда», IAS 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції».

5. Порядок подання податкової звітності в 2017 р. Сплата авансових внесків. Врахування збитків в податковій декларації за 2017 рік.

6. Податкові різниці та облік відстрочених податків.

7. Фінансовий та податковий облік основних засобів. Визначення балансової вартості основних засобів та ліквідаційної вартості. Зміни в обліку невиробничих основних засобів. Облік ремонтів та інших поліпшень основних засобів. Фінансовий лізинг.

8. Особливості податкового обліку роялті і інших операцій з нематеріальними активами ІСІ.

9. Вплив переоцінок на капітал, фінансовий результат та оподатковуваний прибуток. Особливості використання МСФЗ 13 «Справедлива вартість» для оцінки різних категорій активів: основних засобів, цінних паперів, інвестиційної нерухомості. Переоцінка за справедливою вартістю та знецінення.

10. Впливу резервів на податковий облік. Особливості формування резервів фінансових установ. Активи, по яким формується резерв на знецінення.

11. Відмінність у правилах визначення сумнівної та безнадійної заборгованості для цілей податкового обліку.

12. Облік цінних паперів: відмінності в обліку цінних паперів, призначених до продажу чи до погашення, а також цінних паперів і корпоративних прав, що обліковуються за методом участі в капіталі. Використання суджень для обрання бізнес-моделі, за якою утримуються цінні папери. Новий порядок оподаткування цінних паперів.

13. Фінансовий та податковий облік процентів. Застосування правила «тонкої капіталізації». Рекомендації з уникнення «тонкої капіталізації». Визнання фінансових інструментів за справедливою вартістю. Вплив дисконтування на об’єкт оподаткування. Оподаткування поворотної фінансової допомоги.

14. Оподаткування дивідендів. Облік та оподаткування інвесторів ІСІ, які повинні застосовувати метод участі в капіталі.

   II. Податок на додану вартість.

1. Зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в системі електронного адміністрування ПДВ в тестовому режимі.

1.1. Підстави для зупинення згідно із Критеріями оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених Мінфіном України.

1.2. Заходи платника ПДВ щодо запобігання зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в ЄРПН.

1.3. Дотримання обов’язкових реквізитів в податковій накладній (коди товарів згідно з УКТЗЕД, коди послуг згідно із ДКПП тощо.

2.  Процедура відновлення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

2.1. Вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування у розрізі критеріїв оцінки ступеня ризиків, затверджений Мінфіном.

2.2. Порядок роботи та повноваження комісії ДФС, яка приймає рішення про реєстрацію податкової  накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або про відмову в такій реєстрації.

2.3. Підстави для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або про відмову в реєстрації згідно з постановою Кабінету Міністрів України

 

    ЗАЦЕРКОВНА Т.М.заслужений економіст України, директор аудиторської фірми, сертифікований фахівець з МСФЗ;

   IIІ.Пруденційний нагляд: особливості здійснення розрахунків для КУА та система нагляду за дотриманням пруденційних нормативів.

1. Розрахунок пруденційних нормативів
2. Нагляд за дотриманням пруденційних вимог (діючі вимоги і очікувані зміни)
3. Дії КУА у разі виникнення відхилень
4. Дії Комісії у разі виявлення відхилень
ГУЗІК І.В. - начальник відділузабезпечення пруденційного наглядута управління ризиками НКЦПФР;

           ІV.Регуляторна звітність за перше півріччя.

1. Порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що  здійснюють управління  активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та  фондового ринку.

      2. Порядок розкриття звітної інформації КУА.

3. Типові порушення компаній з управління активами при розрахунку вартості чистих активів ІСІ та дотримання вимог  щодо складу та структури їх активів.

ЛУКАЩУК О.В. - керівник підрозділу НКЦПФР

 

Вартість семінару:  1899 грн.

 

1.

Учасникам семінару при оплаті до 30 червня надається знижка в розмірі 15 %.

1614 грн.

      Час та місце проведення:

  20 липня, початок в 10.00

м. Київ, вул. Мечникова, 16 А (ст.м. «Кловська»)


Учасникам семінару надається добірка  матеріалів, канцелярське приладдя, кава-пауза та обід.
При наявності додаткових запитань за темою семінару прохання завчасно надіслати їх факсом або e-mail.

      Реєстрація:

Попередня  реєстрація  обов'язкова

 за тел:  (044) 222-72-37

  або тут реєстрація edit